1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Fotografisch en/of videografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Aw 1912, dan wel andere werken in de zin van Aw 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid of floppy-disk.
Fotograaf/Videograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf/Videograaf en een Wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf/Videograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij de Fotograaf/Videograaf gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voorzover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de Richtprijzen van de Fotografenfederatie (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze Algemene Voorwaarden. De Fotograaf/Videograaf heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de Wederpartij door te berekenen.

5. Foto’s en video’s worden geleverd in het pand waar de Fotograaf/Videograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Foto’s door de Fotograaf/Videograaf onbeschadigd retour worden ontvangen.

6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf/Videograafvastgesteld. Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7. Indien niet is overeengekomen dat de Foto in het bezit van de Wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kostenloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf. De artikelen 24 t/m 27 van Rubriek C zijn van overeenkomstige toepassing.

8. Foto’s en video’s blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de Foto’s blijft in ieder geval berusten bij de Fotograaf en geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook. RAW-bestanden van de gemaakte beelden zullen niet worden afgegeven.

9. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf/Videograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf/Videograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

11. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en behoudt Portfolio Fotografie zich het recht voor om een boete te hanteren van 25% van de factuurprijs exclusief BTW. Na 2 herinneringen wordt de factuur automatisch uit handen gegeven aan een incassomaatschappij. Bijkomende kosten zullen voor rekening van de wederpartij komen.

12. De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf/Videograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf/Videograaf heeft verstrekt.

13. Indien toestemming tot gebruik van een Fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij electronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de Fotograaf/Videograaf. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publikatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

14. Elk gebruik van een Foto/Video dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf/Videograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf/Videograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf/Videograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van €. 250,-.

15. De naam van de Fotograaf/Videograafdient duidelijk bij een gebruikte Foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de Foto/Video in de publikatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf/Videograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publikatierechten.

16. Bij publikatie van een Fotografisch/Videografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publikatie aan de Fotograaf/Videograafte doen toekomen.

17. De Wederpartij of elke derde die een Fotografisch/Videografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. De Fotograaf/Videograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

18. De Fotograaf/Videograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf/Videograafof door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

19. Zowel de Fotograaf/Videograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

20. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

21. Portfolio Fotografie behoudt zich het recht voor gemaakte beelden later te gebruiken t.b.v. haar website of ander promotiemateriaal. 
Indien U hier bezwaar tegen heeft, kunt U dit vooraf melden bij de fotograaf.